Obiekt Poznań, ul. Sierakowska

Dodane: Czwartek, 23 Maj, 2019  14:52
  • Kategoria: Inne nieruchomości / Sprzedaż
  • Powierzchnia:167 m2
  • Cena: 837 000 zł

Opis oferty:

Wyciąg z ogłoszenia o pierwszym przetarguNarodowy Bank Polski z siedzibą w Warszawie

Oddział Okręgowy w Poznaniu

Al. Marcinkowskiego 12, 60-967 Poznańogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości NBP przy ul. Sierakowskiej w PoznaniuPrzedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę nr 16/2 o powierzchni 801,0 m2, będąca własnością Narodowego Banku Polskiego, zabudowana dwoma budynkami garażowymi o łącznej powierzchni użytkowej 167,80 m2, położona w Poznaniu przy ul. Sierakowskiej, obręb Łazarz, dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1P/00108933/0, zwana w dalszej części "Nieruchomością".

Nieruchomość położona jest w województwie wielkopolskim, miasto Poznań, dzielnica Grunwald, ul. Sierakowska, obręb Łazarz, arkusz mapy nr 04. Nieruchomość stanowi działka gruntu o kształcie zbliżonym do prostokąta, zabudowana dwoma budynkami garażowymi, jednokondygnacyjnymi, wzniesionymi w technologii tradycyjnej murowanej, o powierzchni użytkowej: garaż nr 1 - 99,10 m², garaż nr 2 - 68,70 m². Działka w części niezabudowanej utwardzona jest kostką betonową, fragmentarycznie zagospodarowana jest trawnikiem z występującymi miejscowo drzewami liściastymi. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

Na Nieruchomości usytuowany jest fragment budynku garażowego, wielosegmentowego, który został wybudowany na sąsiedniej działce gruntu nr 15/35, stanowiącej własność Miasta Poznania (budynek ten przylega do ściany garażu nr 1). Powierzchnia Nieruchomości zajęta przez fragment wyżej wymienionego budynku wynosi około 15,0 m² i nie jest ona przedmiotem ograniczonego prawa rzeczowego, umowy najmu, dzierżawy, użyczenia albo innej umowy, której przedmiotem jest korzystanie z nieruchomości.

Na Nieruchomości znajdują się przyłącza: energetyczne, wodociągowe, kanalizacji deszczowej wraz z trzema studzienkami rewizyjnymi, gazowe oraz sieć wodociągowa. Przyłącze gazowe przebiega przez sąsiednią działkę gruntu nr 16/1, od istniejącego gazociągu w ulicy Nowotomyskiej.

Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru GRUNWALD część A w Poznaniu (uchwała nr LV/833/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 3 września 2013 r.), Nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 8MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Zgodnie z § 11 pkt 1 lit. a powołanej uchwały, w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 8MW ustala się lokalizację zabudowy zgodnie z liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu, z dopuszczeniem przekroczenia wyznaczonych linii zabudowy przez elementy budynku wymienione w tym przepisie. Na rysunku planu na Nieruchomości nie zostały wyznaczone linie zabudowy.Cena wywoławcza Nieruchomości: 837 000,00 zł netto (słownie: osiemset trzydzieści siedem tysięcy złotych 00/100).

Sprzedaż Nieruchomości jest zwolniona od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), przy czym zgodnie z art. 43 ust. 10 powołanej ustawy istnieje możliwość zrezygnowania z tego zwolnienia i wybrania opodatkowania VAT sprzedaży Nieruchomości. W takim przypadku zaoferowana cena nabycia netto zostanie powiększona o VAT obliczony wg podstawowej stawki VAT, która obecnie wynosi 23%.

Sprzedaż Nieruchomości nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywoławczej.Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 23 maja 2019 r. o godz. 12.00 w siedzibie Oddziału Okręgowego Narodowego Banku Polskiego w Poznaniu, przy Al. Marcinkowskiego 12.Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 42 000,00 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące złotych 00/100) do dnia 21 maja 2019 r. Wadium należy wnieść w pieniądzu lub bezwarunkowych gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych.Oferta powinna zostać złożona w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 23 maja 2019 r. do godz. 10.00 w siedzibie Oddziału Okręgowego Narodowego Banku Polskiego w Poznaniu, Al. Marcinkowskiego 12, 60-967 Poznań, bezpośrednio w Sekretariacie, który jest czynny w dni robocze od godz. 8.00 do godz. 15.00.Umowa sprzedaży Nieruchomości w formie aktu notarialnego zostanie zawarta w terminie wyznaczonym przez sprzedającego, po uzyskaniu zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku nieuzyskania zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, sprzedający unieważni przetarg i z tego tytułu oferentom nie będzie przysługiwać żadne roszczenie przeciwko sprzedającemu, poza zwrotem wadium.Pełna treść ogłoszenia o przetargu została opublikowana na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego www.nbp.pl w zakładce O NBP/Zamówienia publiczne/Zbycie majątku NBP oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Oddziału Okręgowego Narodowego Banku Polskiego w Poznaniu, przy Al. Marcinkowskiego 12.Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać przesyłając zapytanie drogą elektroniczną na adres: @ lub telefonicznie pod numerem +48 22 186 12 06.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej "RODO", Narodowy Bank Polski informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowy Bank Polski z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska 11/21.

2. Narodowy Bank Polski zapewnia kontakt z inspektorem ochrony danych za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej @ lub drogą pocztową pod adresem administratora danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące inspektora ochrony danych znajdują się na stronie internetowej www. nbp.pl/RODO oraz w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Narodowego Banku Polskiego.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

1) przeprowadzenie pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości NBP przy ul. Sierakowskiej w Poznaniu;

2) zawarcie umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego i jej wykonanie – w przypadku podmiotu wyłonionego w przetargu jako nabywca nieruchomości;

3) wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Narodowym Banku Polskim;

4) ustalenie i dochodzenie roszczeń przez Narodowy Bank Polski lub obrona przed roszczeniami kierowanymi wobec Narodowego Banku Polskiego.

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celach, o których mowa w pkt 3, jest art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz f RODO.

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnianie organom administracji publicznej lub innym organom państwowym w związku z określonym postępowaniem, a także innym podmiotom jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do innego państwa (poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) lub do organizacji międzynarodowej w rozumieniu art. 4 pkt 26 RODO.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa i przepisy obowiązujące w Narodowym Banku Polskim.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W celu realizacji tych praw należy zwracać się do inspektora ochrony danych, o którym mowa w pkt 2.

9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w przetargu, o którym mowa w pkt 3 ppkt 1 oraz zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego i jej wykonania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa zakwalifikowania oferty do części niejawnej przetargu.

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym do profilowania.Mapa poglądowa lokalizacji nieruchomości NBP przeznaczonej do sprzedaży – działka nr 16/2, ul. Sierakowska, Poznań (źródło: www.geoportal.gov.pl).
Kontakt:
Narodowy Bank Polski
tel: +48 22 186 12 06
@


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Napisz wiadomość

Napisz wiadomość

Uzupełnij adres e-mail Wpisz poprawny adres e-mail
Uzupełnij treść zapytania Treść zapytania musi być dłuższa niż 2 znaki
Dodaj załącznik
Max. 5MB, Dozwolone: jpg, jpeg, png, doc, docx, pdf, gif, html, txt.
Potwierdź, że jesteś człowiekiem
Poznań
Narodowy Bank Polski
Na Lento.pl od 21 maj 2019
Strona użytkownika
Obserwujesz ofertę
  • Wypromuj
  • Zgłoś naruszenie
  • Drukuj ulotkę
  • Edytuj/usuń